Protezy na implantach

Alter­na­tywą dla pro­tez cał­ko­wi­tych są pro­tezy na implan­tach. Dzięki takiemu roz­wią­za­niu pacjent nie będzie miał pro­ble­mów ze spa­da­jącą płytą gór­nej pro­tezy i prze­miesz­cza­jącą się płytą dolną. Jest to metoda lecze­nia bez­zę­bia pole­cana dla pacjen­tów ze znacz­nymi zani­kami wyrost­ków zębo­do­ło­wych, u któ­rych nie jest moż­liwe wyko­na­nie mostów na implantach.

Dla kogo to roz­wią­za­nie?
Jest to roz­wią­za­nie dla pacjen­tów z bez­zę­biem cał­ko­wi­tym, któ­rzy mają pro­blem z wypa­da­ją­cymi pro­te­zami lub chcą znacz­nie spo­wol­nić zanik wyrost­ków zębo­do­ło­wych. Nie ma gra­nicy wieku dla tego rozwiązania.

Jak wygląda zabieg wsz­cze­pia­nia implan­tów do osa­dze­nia pro­tez?
Prze­bieg zabiegu w przy­padku mini-implantów jest prost­szy niż w przy­padku zwy­kłych, gdyż nie nacina się dzią­sła. Spe­cjalna kon­struk­cja śruby pozwala na prze­wier­ce­nie bez­po­śred­nio przez dzią­sło. Pacjent jest oczy­wi­ście znie­czu­lony i nie odczuwa bólu. Pro­teza, którą posiada pacjent jest dosto­so­wy­wana do implan­tów, przez co może ona być użyt­ko­wana przez czas goje­nia wszczepów.