Implanty zębów

Implanty zębów nowy targ

W naszym gabi­ne­cie wyko­nu­jemy lecze­nie z wyko­rzy­sta­niem wsz­cze­pów śród­kost­nych (implan­tów) jed­nej z naj­lep­szych firm na świe­cie. Implanty zakła­dane są przez lek.stom.Lidię Bebak, która odbyła w tym celu sze­reg kur­sów orga­ni­zo­wa­nych w Pol­sce jak rów­nież za granicą.

Czym jest implant?

Implant jest to spe­cjalny stop tytanu, który wsz­cze­pia się w kość w celu uzu­peł­nie­nia korze­nia bra­ku­ją­cego zęba. Na tym sztucz­nym korze­niu moż­liwa jest póź­niej odbu­dowa poje­dyn­czego zęba przez wyko­na­nie korony pro­te­tycz­nej, bądź przy braku bar­dziej roz­le­głym wyko­rzy­stu­jąc inne implanty wyko­na­nie mostu lub rucho­mej pro­tezy na zatrzaskach.

Kiedy potrzebny jest implant?

Implanty są naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla pacjen­tów, któ­rzy utra­cili już choćby jeden ząb. Im wcze­śniej po utra­cie zęba Pacjent zde­cy­duje się na uzu­peł­nie­nie braku implan­tem, tym lepiej. Kość, w któ­rej tkwią zęby, ulega pro­ce­sowi resorp­cji w momen­cie ich utraty. Z cza­sem może dojść do takiego stanu, w któ­rym poprawne zało­że­nie implantu nie jest moż­liwe i wtedy lekarz jest zmu­szony odło­żyć zabieg implan­ta­cji do czasu wyko­na­nia ste­ro­wa­nej rege­ne­ra­cji tkanki kost­nej.

Jakie są zalety lecze­nia przez wsz­czepy śródkostne?

  • Pod­sta­wową zaletą jest to, że implant daje moż­li­wość wyko­na­nia sta­łego uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­nego utra­co­nego zęba, bez koniecz­no­ści szli­fo­wa­nia zdro­wych zębów sąsied­nich (w przy­padku mostów), czy wyko­ny­wa­nia pro­tez ruchomych.
  • Prace pro­te­tyczne wyko­nane na implan­tach są na stałe połą­czone z kością szczęki lub żuchwy, przez co będą Pań­stwo odczu­wali jakby były to Pań­stwa natu­ralne zęby!
  • Zęby zbu­do­wane na implan­tach są nie do odróż­nie­nia z natu­ral­nymi, dając Pań­stwu pew­ność sie­bie w trak­cie roz­mowy, śmie­chu, jedzenia.
  • Dobrze wyko­nany implant popra­wia jakość życia na dłu­gie lata!

 

implanty zębów

Jak zakładamy implanty?

Zabieg wsz­cze­pia­nia implan­tów można podzie­lić na trzy etapy. W pierw­szym wkrę­cane są śruby (implanty), w dru­gim for­mo­wany jest brzeg dzią­sła (este­tyka różowa) a w trze­cim wyko­ny­wana jest praca pro­te­tyczna. Prze­rwy pomię­dzy eta­pami odpo­wied­nio trwają 4–6 miesięcy,

Przed samym lecze­niem implan­to­lo­gicz­nym może być konieczne wyko­na­nie augmen­ta­cji kości lub innych pro­ce­dur z zakresu orto­don­cji, sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, perio­don­to­lo­gii, tak by implanty nie były wkrę­cane w oko­li­cach aktyw­nych ognisk infekcyjnych.
 

Zabieg implan­ta­cji jest bez­bo­le­sny!

Wbrew powszech­nym oba­wom pacjen­tów zabieg implan­ta­cji nie jest bole­sny. Pro­ste znie­czu­le­nie miej­scowe znosi czu­cie w cało­ści blo­ku­jąc wszel­kie dozna­nia bólowe. W naszym gabi­ne­cie znie­czu­le­nia wyko­ny­wane są sys­te­mem kom­pu­te­ro­wym The Wand, przez co sam zabieg znie­czu­la­nia staje się mniej dokucz­liwy.

Etapy lecze­nia implan­to­lo­gicz­nego
 
Pierw­szy etap lecze­nia implan­to­lo­gicz­nego, czyli wkrę­ce­nie implantu, jest zabie­giem prze­pro­wa­dza­nym w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Jest on bez­bo­le­sny oraz znacz­nie mniej nie­przy­jemny niż np. usu­wa­nie zęba. Po znie­czu­le­niu lekarz prze­cina dzią­sło i wywierca otwór, do któ­rego wkręci implant. Zabez­pie­cza się go spe­cjalną nakrętką (śrubą zamy­ka­jącą) i zaszywa dzią­sło. Zabieg wraz ze znie­czu­la­niem oraz szy­ciem trwa ok. 20 min. Po tym cza­sie pacjent dostaje zimny okład i może iść do domu. Przez 2 godziny nie należy nic jeść ani pić. Wszy­scy nasi pacjenci dostają recepty na środki prze­ciw­bó­lowe po zabiegu implan­ta­cji choć z doświad­cze­nia wiemy, że nie­wielu pacjen­tów potrze­bo­wało je zaży­wać.  Dzień przed zabie­giem oraz przez 6 dni po pacjenci są pod osłoną anty­bio­ty­ków. Nie ma prze­ciw­wska­zań do upra­wia­nia lek­kich spor­tów już kilka godzin po zabiegu.

Drugi etap odbywa się po cza­sie potrzeb­nym na wgo­je­nie implantu (po 4–6 mie­sią­cach, dłu­żej w przy­padku jed­no­cze­snej augmen­ta­cji kości). Polega na wkrę­ce­niu śruby goją­cej (wysta­ją­cej ponad dzią­sło) w celu odbu­dowy popraw­nego brzegu dzią­sła. Jest to konieczne w celu uzy­ska­nia opty­mal­nego efektu kosme­tycz­nego. Ponow­nie zabieg wyko­ny­wany jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i jest bez­bo­le­sny. Lekarz po odpo­wied­nim nacię­ciu ślu­zówki odsła­nia implant i wymie­nia śrubę zamy­ka­jącą na więk­szą śrubę gojącą. Umoż­li­wia ona odpo­wied­nie uło­że­nie dzią­sła, tak aby utwo­rzyło ono poprawną este­tycz­nie gir­landę. Po tym krót­kim zabiegu (ok. 15 min.) pacjent bez szwów udaję się do domu.

Trzeci etap. Po kilku dniach goje­nia, wyko­nuje się pracę pro­te­tyczną. Trwa to około 2,5 tygo­dnia, w cza­sie któ­rych pobie­rane są wyci­ski, kon­tro­lo­wana popraw­ność wyko­na­nia pracy i osta­tecz­nie cemen­to­wana zostaje korona zęba. Zabiegi te są oczy­wi­ście rów­nież bezbolesne.

Koszty lecze­nia
Koszty lecze­nia implan­to­lo­gicz­nego roz­kła­dane są w cza­sie nawet 6 mie­sięcy, przez co pacjent nie jest zmu­szony dys­po­no­wać całą kwotą na początku leczenia.