Kompleksowa opieka stomatologiczna

Kontakt, dojazd, godziny przyjęćKontakt, dojazd, godziny przyjęć

Zapraszamy do naszego gabinetu
przy ul. Szpitalnej 4B w Nowym Targu.
tel. 18-264-0321

Czytaj więcej »

Terminarz on-lineTerminarz on-line

Już niedługo będą mogli Państwo samodzielnie umawiać się na wizyty oraz sprawdzać swoje rezerwacje.

Czytaj więcej »

Pracownia RTG Pracownia RTG

Zapraszamy do naszej pracowni RTG, w której wykonujemy zdjęcia patomorfologiczne tomograficzne i inne.

Czytaj więcej »

W naszym gabinecie oferujemy kompleksową opiekę stomatologiczną zarówno dla pacjentów indywidualnych, jak i całych rodzin. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

  • nowoczesne leczenie kanałowe,
  • implanty,
  • ortodoncja - aparaty stałe i ruchome,
  • protetyka i implantoprotetyka,
  • stomatologia estetyczna,
  • leczenie dzieci,
  • bezbolesne znieczulanie komputerowe - The Wand.

Protezy na implantach

Protezy na implantach

Alter­na­tywą dla pro­tez cał­ko­wi­tych są pro­tezy na implan­tach. Dzięki takiemu roz­wią­za­niu pacjent nie będzie miał...

Laser biostymulacyjny

Laser biostymulacyjny

Po wszyst­kich zabie­gach chi­rur­gicz­nych pacjenci w naszym gabi­ne­cie są pod­da­wani bio­sty­mu­la­cji uszko­dzo­nych tka­nek...

Aparaty stałe

Aparaty stałe

W naszym gabi­ne­cie mają Pań­stwo moż­li­wość lecze­nia za pomocą apa­ra­tów stałych. W jakim wieku można zakła­dać apa­raty...

Jak zakładamy implanty?

Jak zakładamy implanty?

Zabieg wsz­cze­pia­nia implan­tów można podzie­lić na trzy etapy. W pierw­szym wkrę­cane są śruby (implanty), w dru­gim for­mo­wany...

Implanty

Implanty

W naszym gabi­ne­cie wyko­nu­jemy lecze­nie z wyko­rzy­sta­niem wsz­cze­pów śród­kost­nych (implan­tów) jed­nej z naj­lep­szych...

Mikroskop operacyjny

Mikroskop operacyjny

Nasza prak­tyka posiada nowo­cze­sny mikro­skop ope­ra­cyjny Zeiss Pro Ergo, dzięki któ­remu możemy dokład­niej obser­wo­wać struk­tury,...

Płatności bezgotówkowe

Płatności bezgotówkowe

Od paź­dzier­nika 2010 roku wpro­wa­dzi­li­śmy dla Pań­stwa wygody moż­li­wość pła­ce­nia za wyko­nane usługi kar­tami płat­ni­czymi....

Pracownia rentgenowska

Pracownia rentgenowska

Nasz gabi­net posiada nowo­cze­sną pra­cow­nię rent­ge­now­ską. Posia­damy 4 nowo­cze­sne apa­raty RTG umoż­li­wia­jące...

Pierwsza wizyta dziecka

Pierwsza wizyta dziecka

Czy zasta­na­wiali się Pań­stwo kiedy jest odpo­wiedni moment na pierw­szą wizytę u sto­ma­to­loga? Zaleca się, aby pierw­sza wizyta...

Bezbolesne znieczulenia - The Wand

Bezbolesne znieczulenia - The Wand

Jeśli boją się Pań­stwo bólu w trak­cie wyko­ny­wa­nych pro­ce­dur, a myśl o znie­czu­le­niu para­li­żuje jesz­cze bar­dziej...