Implanty

W naszym gabi­ne­cie wyko­nu­jemy lecze­nie z wyko­rzy­sta­niem wsz­cze­pów śród­kost­nych (implan­tów) jed­nej z naj­lep­szych firm na świe­cie. Implanty zakła­dane są przez lek.stom.Lidię Bebak, która odbyła w tym celu sze­reg kur­sów orga­ni­zo­wa­nych w Pol­sce jak rów­nież za granicą.

Czym jest implant?
Implant jest to spe­cjalny stop tytanu, który wsz­cze­pia się w kość w celu uzu­peł­nie­nia korze­nia bra­ku­ją­cego zęba. Na tym sztucz­nym korze­niu moż­liwa jest póź­niej odbu­dowa poje­dyn­czego zęba przez wyko­na­nie korony pro­te­tycz­nej, bądź przy braku bar­dziej roz­le­głym wyko­rzy­stu­jąc inne implanty wyko­na­nie mostu lub rucho­mej pro­tezy na zatrzaskach.

Kiedy potrzebny jest implant?
Implanty są naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla pacjen­tów, któ­rzy utra­cili już choćby jeden ząb. Im wcze­śniej po utra­cie zęba Pacjent zde­cy­duje się na uzu­peł­nie­nie braku implan­tem, tym lepiej. Kość, w któ­rej tkwią zęby, ulega pro­ce­sowi resorp­cji w momen­cie ich utraty. Z cza­sem może dojść do takiego stanu, w któ­rym poprawne zało­że­nie implantu nie jest moż­liwe i wtedy lekarz jest zmu­szony odło­żyć zabieg implan­ta­cji do czasu wyko­na­nia ste­ro­wa­nej rege­ne­ra­cji tkanki kost­nej.

Jak zakła­damy implanty…

Jakie są zalety lecze­nia przez wsz­czepy śródkostne?

  • Pod­sta­wową zaletą jest to, że implant daje moż­li­wość wyko­na­nia sta­łego uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­nego utra­co­nego zęba, bez koniecz­no­ści szli­fo­wa­nia zdro­wych zębów sąsied­nich (w przy­padku mostów), czy wyko­ny­wa­nia pro­tez ruchomych.
  • Prace pro­te­tyczne wyko­nane na implan­tach są na stałe połą­czone z kością szczęki lub żuchwy, przez co będą Pań­stwo odczu­wali jakby były to Pań­stwa natu­ralne zęby!
  • Zęby zbu­do­wane na implan­tach są nie do odróż­nie­nia z natu­ral­nymi, dając Pań­stwu pew­ność sie­bie w trak­cie roz­mowy, śmie­chu, jedzenia.
  • Dobrze wyko­nany implant popra­wia jakość życia na dłu­gie lata!