Tomografia komputerowa 3D

W poło­wie 2010 roku przy wspar­ciu Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego zaku­pi­li­śmy Tomo­graf kom­pu­te­rowy Gen­tex GX-CB 500. Jest to stoż­kowy tomo­graf, dzięki któ­remu mamy moż­li­wość bar­dzo dokład­nej dia­gno­styki i zaj­rze­nia w głąb Pań­stwa tka­nek z nie­by­wałą dokładnością.

Co daje bada­nie tomo­gra­ficzne?
Dzięki wyso­kiej roz­dziel­czo­ści i sze­ro­kiemu polu obra­zo­wa­nia (9,5x14 cm) Możemy za jed­nym bada­niem obej­rzeć wszyst­kie zęby bada­nego Pacjenta, zatoki oraz oba stawy skroniowo-żuchwowe. Rekon­struk­cja 3D pozwala nam poznać dokładne poło­że­nie i roz­le­głość wszyst­kich struk­tur ana­to­micz­nych i pato­lo­gicz­nych w prze­strzeni, dzięki temu zapla­no­wać naj­lep­sze leczenie.

Kiedy jest potrzebne takie bada­nie?
Bada­nie tomo­gra­ficzne wyko­rzy­stu­jemy m.in. w trak­cie pla­no­wa­nia lecze­nia implan­to­lo­gicz­nego, w trak­cie skom­pli­ko­wa­nego lecze­nia kana­ło­wego, wszel­kich zabie­gów chirurgicznych.

Nasz tomo­graf jest udo­stęp­niony także dla Pacjen­tów leczą­cych się u innych leka­rzy — wystar­czy przyjść ze skie­ro­wa­niem od swo­jego leka­rza i na pocze­ka­niu wyko­namy bada­nie, które następ­nie zosta­nie wydane na pły­cie CD wraz z pełną wer­sją opro­gra­mo­wa­nia, dokład­nie taką, jaką my uży­wamy!
Zapra­szamy codzien­nie 9–18 oraz w soboty 10–13!

Czy ilość pro­mie­nio­wa­nia jaką otrzy­mam w trak­cie bada­nia jest dla mnie nie­bez­pieczna?
Nie! Nowo­cze­sne tomo­grafy są tak zapro­jek­to­wane, żeby przy mak­sy­mal­nej reduk­cji dawki (ok.100 razy w sto­sunku do stan­dar­do­wych tomo­gra­fów medycz­nych) dać obraz 60 razy bar­dziej dokładny. Bada­nia wyko­ny­wane na cyfro­wych apa­ra­tach RVG nie­wiele zwięk­szają ilość pro­mie­nio­wa­nia X jakie dociera do nas w trak­cie codzien­nych czyn­no­ści. Źró­dłami pro­mie­nio­wa­nia RTG są na przy­kład ota­cza­jące nas budynki, zie­mia, po któ­rej cho­dzimy. Codzien­nie także jeste­śmy pod­dani pro­mie­nio­wa­niu z prze­strzeni kosmicz­nej, szcze­gól­nie nasi­lo­nemu w trak­cie lotu samo­lo­tem na dużej wysokości.

kanał żuchwy rekonstrukcja 3D staw skroniowo-żuchwowy

rekonstrukcja wielopłaszczyznowa rekonstrukcja cefalometryczna